Algemeen

Bij S A & Partners staan u en uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren wij deze alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. 

De gegevens die u aan ons verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Verder zullen wij de door u ingevulde gegevens alleen gebruiken om te reageren op uw specifieke vragen en informatieverzoeken via de website, per mail, telefonisch, per post of via WhatsApp.

Gegevens doorgeven aan derden

S A & Partners kan uw persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan de partners die namens hen diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Verder kan dat ook in alle gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijv. door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Denk hierbij aan het informeren van pensioenmaatschappijen en overheidsinstellingen voor de uitvoering van overheidsdoelstellingen. S A & Partners is niet van plan de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie ongeacht op welke juridische grond.

Welke gegevens slaan wij op

S A & Partners slaat persoonsgegevens, NAWT-gegevens, contactgegevens en betaalgegevens tijdelijk op met als doel deze te controleren bij de KvK, zodat wij uitsluitend met bedrijven werken die over een geldige inschrijving bij de KVK beschikken, en/of te vergelijken met de gegevens bij de bank bij het afgeven van een machtiging. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen op grond van toestemming en de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst.

Beveiliging

S A & Partners en de partijen die namens S A & Partners gegevens verwerken doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Hierbij treft S A & Partners fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals pseudonimisering.

In geval van Webcare via WhatsApp maakt S A & Partners gebruik van de end-to-end encryptie beveiliging van WhatsApp. Dit houdt in dat WhatsApp en derde partijen de berichten niet kunnen lezen of beluisteren.

Rechten

U hebt het recht om uw gegevens aan te passen, het dossier in te zien of zelfs te laten vernietigen. Verder hebt u het recht om een periodieke machtiging te allen tijde weer op te zeggen via uw bank en/of bezwaar in te dienen tegen het doorgeven van uw gegevens aan derden, met uitzondering van de verstrekking op grond van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Bovendien wijst S A & Partners u op de mogelijkheid een klacht in te kunnen dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

S A & Partners zal de bedrijfsgegevens, persoonsgegevens, NAWT-gegevens, contactgegevens en betaalgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel van de verwerking en o.b.v. de wettelijke bewaartermijn.

Wijzigingen

S A & Partners behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te brengen tussen S A & Partners en een betrokkene.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP

VOOR EEN GRATIS EERSTE CONSULT